Glossary zaczynające się od U

UFK

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Underwriting

Proces selekcji i klasyfikacji zagrożeń deklarowanych do ubezpieczenia w celu oszacowania, zaakceptowania na odpowiednich warunkach lub odrzucenia ryzyka ubezpieczeniowego.

Uobr

Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn zm.).

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, www.uokik.gov.pl

UoU

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1844), obowiązująca, dla większości przepisów, od 1 stycznia 2016 roku. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego wymogi Solvency II